, ,

ELEKTRONSKA FISKALIZACIJA – Odgovori na korisnička pitanja

7 Mar 2021

DATALAB.MN d.o.o. kao softverska kompanija prepoznala je potrebu velikog dijela privrednih subjekata za razmjenom informacija u implementaciji procesa elektronske fiskalizacije. Dobili smo veliki broj pitanja u poslednjih nekoliko mjeseci i u nastavku dajemo odgovore na njih.

Napomena: Odgovori se odnose na zakonske promjene koje su urađene do datuma ove objave.

PITANJA I ODGOVORI?

Gje možemo da kupimo elektronski certifikat?
Trenutno kod ovlašćenih kompanija,  Pošte Crne Gore i Core IT. Očekuje se da uskoro i CRNOGORSKI TELEKOM počinje sa izdavanjem certifikata.

  Firma je dobila trender za opremu koju finansira strana ambasada kao donaciju. Firma je kupila opremu u inostranstvu i dovezla u besarinsku zonu Bar. Ovaj donator je kupio tu robu u bescarinskoj zoni i on je uvezao u CG. Da li taj promet podliježe propisima o fiskalizaciji  jer roba nije uvezena u CG?
Ovdje govorimo o firmi koja je registrovana u CG i izvršila je kupovinu opreme koja je dovezena u bescarinsku zonu Bar. Firma ovu opremu prodaje, odnosno fakturiše u bescarinskoj zoni. Znači da je izdala račun. Svako izdavanje računa, bez obzira što je on u ovom primjeru izdat za robu u bescarinskoj zoni, podliježe elektronskoj fiskalizaciji.

Mi se bavimo izdavanjem u zakup reklamnih površina – znači usluga oglašavanja i za nerezidentne firme  ispostavljamo fakture bez PDV-a uz uslov da dostave Potvrdu o rezidentnosti i Rešenje za PDV na osnovu kojih se vidi da su rezidenti druge države i da obavezu obračuna i plaćanja PDV-a prebacujemo na njih ((Zakupac je oslobođen plaćanja PDV-a za usluge zakupa na osnovu člana 17. stav 4 tačka 6 Zakona o porezu na dodatu vrijednost (tumačenje od strane Poreske uprave CG 03/7-16926/1-17 od 27.09.2017. god). Obaveza za PDV se prenosi na primaoca usluge shodno čl. 17 st. 1 Zakona o PDV)).
Interesuje me da li će postojati potreba da se  prilikom dostavljanja faktura koje su oslobođene plaćanja PDV-a Poreskoj upravi dostavi dokumentacija na osnovu kojih se fakture ispostavljaju bez obračunatog poreza?

Nema potrebe za dostavljanjem dokumentacije na osnovu kojih se fakture ispostavljaju bez obračunatog poreza, već vi tu dokumentaciju morate imati u svom računovodstvu i dati je na uvid organu koji je traži u procesu kontrole.

NaIme, ja imam dosta nedoumica u vezi elektronske fiskalizacije ali jedna od glavnih koje sam vec postavljala na nekoliko seminara je kako ce se tretirati recimo usluge advokarta u elektronskoj fiskalizaciji? Vecini advokata, kojima vodimo knjige, obradjujemo knjigovostvenu dokumentaiju, kao i PDV i sve ostalo na osnovu Presuda, Rjesenja o izvrsenju itd itd….na sve njih postoji pravo zalbe koje moze da odbaci (ponisti drugostepeni organ)….kako i na koji nacin fiskalizovati presude, rjesenja itd…? da li Vi imate odgovor na ovo ili je to jos ostalo pod znakom pitanja?
Advokati prilikom pružene usluge, odnosno naplate iste, moraju izdati račun. Presudom je definisana nadoknada za advokata i to je dio koji advokat kroz fiskalizaciju mora prijaviti, dok dio koji se odnosi na prinudna izvršenja, takse i td… a uplaćuju se po osnovu presude na račun advokata, ta sredstva nijesu predmet fiskalizacije.

Da li za vrijeme fiskalizacije moze kao i do sada , u veleprodajama izdatu robu prati otpremnica, a faktura se izdaje u toku 8 dana ili samo faktura prati izdatu robu?
Robu u trenutku isporuke mora da prati faktura. Otpremnica je prateći dokument, nije poreski.

Naime, Fond za zaštitu životne sredine je osnovan u pravnoj formi društva sa ograničenom odgovornošću. Isti ne obavlja oporezivu djelatnost, već ostvaruje prihode po osnovu Rješenja izdatih od strane Agencije za zaštitu životne sredine.  Da li ima potrebe za bilo kojom  u radnjom u smislu Zakona o fiskalizaciji, društvo nije u sistemu PDV-a?
Po ovom što ste naveli, vi ne pripade kompanijama koje trebaju fiskalizovati svoj promet, jer se vrši fiskalizacija izlaznih računa, a vi iz ovoga što ste naveli nemate niti jedan izlazni račun. Očigledno je da ne izdajete fakture, pa prema tome nemate šta ni fakturisati.

Izdajemo tri računa mjesečno za zakup i reklame. Da li ce morati i oni da se fiskalizuju?
Sve račune izdate po bilo kom osnovu i bez obzira na broj, trebate fiskalizovati.

Da li Ugovori o djelu treba fiskalizovati?
Ugovor o djelu se poreskoj upravi prijavljuje putem obrasca, tako da nije predmet fiskalizacije. Ukoliko kao knjigovođa pitate da li svoje usluge knjigovodstva trebate fiskalizovati, treba da znate da ove usluge moraju biti fakturisane jer ne mogu podpasti pod usluge koje se ugovaraju Ugovorom o djelu, već Ugovorom o pružanju usluga, koji mora pratiti faktura.

Skupština stanara- fakture koje izdaje stanarima?
Skupština stanara se registruje kao pravni subjekat i izdaje račune za održavanje zgrada. Samim izdavanjem računa isti moraju biti fiskalizovani.

Da li su PZU, NVO, advokati, preduzetnici obveznici fiskalizacije?
Svi koji ostvaruju prihod pružanjem svojih usluga i za to primaju naknadu, obavezni su izdavati račune i fiskalizovati ih. Preciznije definisano u članu 4 i 5 Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga.

Na koji nacin cemo vršiti storniranje faktura I avansa, da li je problem storniranje vise faktura I avansa? Kako stornirati fakture I avanse iz prethodnih godina ?
Storniranje računi i avansi iz prethodnih godina ne podpada pod elektronsku fiskalizaciju. To radite kroz svoju evidenciju i knjigovodstvo.

Da li stare kase mogu da se uvezu? – U smislu da li kase koje imamo mogu da privhate ovaj novi proces fiskalizacije ili moramo da kupujemo nove?
Ako govorimo o poreskim registar kasama, te kase neće moći da se koriste u elektronskoj fiskalizaciji. Potrebno je da izvršite defiskalizaciju postojeće kase i da nabavite novu opremu.

Imamo par klijenata koji fakturisu iz druge zemlje I salju nama kopije racuna za knjizenje, kako to sada? Malo su specificne fakture…sa otpremnicama itd, koje mi kroz pantheon ne mozemo da zavrsimo? Zalihe skidamo sa stanja itd.?
Sve izdate fakture moraju biti fiskalizovane, bez obzira da li se poreski obveznik koji izdaje fakturu nalazi u zemlji ili inostravstvu. Faktura ne smije biti izdata bez prethodne fiskalizacije. Fakturu koja je fiskalizovana dostavlja se računovodstvu na dalju obradu.

Sta sa klijentima kojima mi vrsimo fakturisanje I koji su prijavljeni na nasu adresu, koji nemaju svoju kancelariju niti mogucnost izdavanja faktura? Da li mi mozemo da fiskalizujemo za njih I da li to znaci da smo mi odgovorni za eventualne greske ili izmjene? Da li oni mogu biti fiskalizanti, a da mi budemo samo operateri?
Računovođe mogu po osnovu ovlašćenja vršiti fakturisanje za klijente. Preporuka je da klijenti agenciji dostave certifikat na svoje ime i da interno ovlaste agenciju da sa njihovim certifikatom i u njihovo ime mogu izdavati fakture. Odgovornost je na nosiocu certifikata i lica na koje je preneđeno ovlašćenje.

Firmame kojima mi radimo fakture (oni nemaju mogunost ili ih prave u excelu, wordu), sta je tu potrebno? Samo  potpis od COREIT, prijava na nasu adresu…?
Kao agencija imate mogućnost da kroz svoj softver fiskalizujete račune za klijente. Potrebno je da vam dostave certifikat elektronski potpis.

Svaki obveznik fiskalizacije, sta mora da ima? CORE IT potpis I neki program koji je povezan sa Poreskom? Postupak od pocetka do kraja ?
Svaki obveznik fiskalizacije mora imati certifikat, softversko rješenje instalirano na opremi kaja će se koristiti za izdavanje računa, interent konekciju i lice koje će sve to opsluživati i fiskalizovati račune.

Problem su nam  ovi iz inostranstva, oni su do sad slali fakture na mjesecnom nivou sto u ovom slucaju znaci da ih ja ne mogu poslati u realnom vremenu ?
Što se tiče faktura, obaveza je da se one fiskalizuju u realnom vremenu, u momentu prodaje proizovoda, odnosno vršenja usluge, odnosno u trenutku izdavanja a kada će biti dostavljene agenciji to je pitanje vašeg procesa.

Da li proces fiskalizacije znaci da nam klijenti moraju u realnom vremenu slati fakture, ukoliko mi radimo fiskalizaciju za njih?
Ako agencija obavlja fiskalizaciju računa, to znači da klijenti mogu poslati dopis šta i kako da se fiskalizuje a ne fakturu, jer je jasno da faktura postoji samo ako je fiskalizovana. Termini su pogrešni.

Sta sa klijentima koji imaju fleskicu za uvoz IOPPD-a I PDV-a na agenciju, tj na ime naseg izvrsnog direktora?
Sve ostaje isto, za šta ste do sada koristili token i dalje ga koristite za iste procese.

Da li imamo mogucnost izmjene PDV prijava? Kako unositi fakture iz prethodnog mjeseca?
Postoje korektivni računu i oni naravno utiču na izmjene poreskih prijava, tako da ta mogućnost nikada nije ni dovedena u pitanju.

Da li profakture ulaze u fiskalizaciju ili samo konacne fakture I avansi?
Profakture nijesu predmet fiskalizacije.

Sta ukoliko nam klijenti ne dostave sve fakture koje su fiskalizovali u tom mjesecu? Da li postoji neki kontrolni ispis ili izvjestaj koji mozemo da izvucemo na kraju mjeseca da znamo da nam se poklapaju izdate fakture iz knjigovodstvene agencije  sa onima koje su klijenti poslali na fiskalizaciju?
Nema pregleda tog tipa. Obaveza poreskog obveznika je da vodi ispravno svoje poslovne knjige.

Da li mi treba po broju koji faktura dobije, tj broj pod kojim je fiskalizovana da pratimo broj faktura tj da neku ne preskocimo. Samim tim da li bi mogli ispis u programu da prilagodimo brojevima po kojima su fakturisani kako bi smanjili mogucnost greske I preskakanja faktura?
Vjerovatno svi programi imaju svoje interne brojeve računa, kao i novi fiskalni broj računa. Tako da kroz taj sistem morate naći način da pratite sledljivost računa kao i jasnu povezanost na računu zvaničnog broja računa (poreski broj računa) i internog broja računa.

U maloprodaji smo na kasi do sad imali presjek stanja i dnevni zaključak. Da li i sada imamo te izvještaje?
Sada ste u obavezi da imate sledeće izvještaje u slučaju inspekcijske kontrole:
Presjek stanja (pregled dnevnog prometa do trenutka otpočinjanja postupka inspekcijskog nadzora);
Periodični pregled svih fiskalizovanih računa (sa stavkama);
Periodični pregled svih ”nefiskalizovanih” računa (sa obavezno iskazanim IKOF -om);
Periodični izvještaj o ostvarenom prometu na naplatnom uređaju (od datuma do datuma);
Periodični pregled svih računa sa korekcijom (storniranih računa).
Svi pregledi se moraju moći odštampati na printeru ili spremiti na prijenosni medij kojeg ENU podržava (USB stick ili microSD kartica).

Ko je odgovoran ako se ne izda fiskalni račun?
Odgovornost je na poreskom obvezniku, koji treba u okviru svoje firma da definiše odgovornost ostalih zaposlenih, koji učestvuju u procesu izdavanja računa.

Ako u toku dana nemamo internet a treba da zaključimo dan. Šta da radimo?
Zakonodavac je predvidio da obveznik u odredjenim situacijama može biti u situaciji da ne može izdati fiskalni račun. Zato ako nema internet vezu može račun izdati na ENU a kasnije isti proslijediti CIS-u Poreske uprave u roku od 48h. U lučaju da ne možete u tom periodu uspostaviti interent vezu, dužni ste da obavijestite Poresku upravu na propisanom obrascu.

Šta u novom sistemu znači Fiskalni Zaključak dana- kraj dana? Kada se pokreće i da li je obavezan?
Zaključak dana nigdje kroz Zakon ili ostale pravilnike i uputstva nije definisan kao obavezan.
Trenitno je nepoznat status Fiskalnog zaključka dana. Dosadašnji Z izvještaj se definiše kao FISKALNI DNEVNI IZVJEŠTAJ koji obuhvata period od u okviru kalendarskog dana (00:00:00-23:59:59) u kome je sadržan promet i naplaćena realizacija.

Ukoliko naš ugostiteljski objekat radi od 8h do 2h sledećeg dana, kada vršiomo zaključak dana?
Zaključak dana ste u obavezi zaključiti prije 24h radnog dana. Od 00:00 počinje sledeći radni dan.

Kakav je postupak ako dodje do kvara opreme, pa ne možemo izdavati fiskalne račune?
Ukoliko ne radi ENU, možete izdati račun iz paragon bloka koji ovjerava Poreska uprava.
Odmah po uspostavljanju uslova za fiskalizaciju računa iste mora fiskalizovati u roku od 5 dana.

Koji podaci su obavezni na fiskalnom računu shodno članu 7  Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga:
Fiskalni račun, pored podataka propisanih zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrijednost, sadrži i sljedeće podatke:
– broj fiskalnog računa;
– vrijeme izdavanja računa (sat i minut);
– oznaku operatora fiskalnog servisa;
– identifikacioni kod obveznika fiskalizacije;
– jedinstveni identifikacioni kod računa;
– način plaćanja (gotovina, platna kartica, prenos novca sa računa u banci, ostalo);
– rok plaćanja, u slučaju da plaćanje nije izvršeno u trenutku izdavanja računa;
– poreski identifikacioni broj kupca, ako se promet obavlja između obveznika fiskalizacije, odnosno fiskalizacijom bezgotovinskog plaćanja.
Takodje treba obratiti pažnju da račun mora da sadrži i procenat odobrenog popusta, iznos popusta i sve ovo po pojedinačnim stavkama, kako bi račun bio u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

Kada se radi prijavljivanje maloprodaje i veleprodaje u Poresku upravu?
Obveznik fiskalizacije dužan je da Poreskoj upravi elektronskim putem prijavi sve poslovne prostore u kojima obavlja djelatnost, 24 sata prije početka korišćenja fiskalnog servisa za izdavanje fiskalnog računa i to za svaki poslovni prostor odvojeno.

Da li je račun prijavljen Poreskoj upravi ako na njemu postoji QR cod?
Ukoliko na računu postoji QR cod, to znači da je isti fiskalizovan od strane korisnika, tj pružaoca usluge ili provca robe. Medjutim u procesu fiskalizacije postoje dva nivoa. Prvi je da softver prodavca sam generiše IKOF broj računa i tada račun dobija QR cod. Medjutim, to ne znači da je isti prijavljen Poreskoj upravi. Oznaka da je prijavljen Poreskoj upravi jeste prikaz JIKR coda, koji po prijavi svakom računu dodjeljuje Poreska uprava. Tek tada je proces fiskalizacije završen.

Imam restoran i interesuje me da li je regulisano pitanje otvorenog stola?
Zakonodavac je na osnovu svi zahtjeva koje su do sad podnosili ugostitelji napravio rješenje koje reguliše pitanje otvorenih stolova. Naime, svaki pojedinačni račun koji se odnosi na otvoreni sto, fiskalizuje se u trenutku isporuke proizvoda i usluga uz naznaku da je tip plaćanja ORDER i isti se dostavlja korisniku usluge, tj kupcu. Kada korisnici usluge za otvorenim stolom žele da završe konzumaciju i izvrše plaćanje obaveza ugostitelja je da izda zbirni račun sa tačnom naznakon načina plaćanja sa tim da u zbirni račun mogu ući isključivo pojedinačni prethodno fiskalizovani računi sa oznakom order. Naravno o ovom brine softver jer mora sadržati ove funkcionalnoti.
Na isti način možemo izdati sumarni račun poreskom obvezniku (pravno lice, preduzetnik) sa tim da svaki pojedinačni fiskalni račun pored oznake order na sebi mora sadržati poziv na PIB kupca (pravno lice, preduzetnik).
Svaki izdati račun u bezgotovinskom plaćanju pravnim licima mora sadržati njihov PIB, sa tim što kod gotovine ukoliko se koristi opcija izdavanja sumarnog računa sa ORDER-ima takodje moraju imati tačan PIB pravnog lica/preduzetnika.
Naš predlog je da koristite direktno izdavanje računa, bez korišćenja ORDER-a.

Da li plaćanje karticom, pripada gotovinskom ili bezgotovinskom prometu? Postoje razna tumečenja kod primjene ovog načina plaćanja?
Plaćanje karticom u procesu fiskalizacije računa, pripada bezgotovinskom prometu.

Ako nakon dva dana ustanovimo da imamo grešku kod računa koji smo izdali kao order, koji je postupak za ispravku?
U slučaju potrebe za korekciju order računa ili sumarnog računa, potrebno je da kreiraju dva računa korekcije, korektivni order račun i korektivni sumarni račun.
Sami rad sa računima ORDER je veoma komplikovan i još jednom savjetujemo da radite direktno izdavanje računa, bez korišćenja opcije ORDER.

Pri štampi fakture sa veleprodaje da li se fiskalizacija računa vrši odmah pri kliku na štampu ili se može račun još jednom pregledati na monitoru prije same štampe?
Naravno da prvo možete pogledati račun pa tek kada pokrenete štampu ili izvoz u neki od definisanih format (pdf, word, excel), odradiće se fisaklizacija računa.

Da li se nakon što je račun sa veleprodaje fiskalizovan, može na fakturi naknadno unijeti neki podatak u napomeni na dokumentu (npr ime osobe koja je preuzela robu u slučaju da prodavac vrši isporuku robe)?
Nakon fiskalizacije u dokumentu koji je fiskalizovam ne može se vršiti promjena podataka koji su bili predmet fiskalizacije. Eventualne promjene se mogu unijeti u napomeni dokumenta.

Da li nakon što je izvršena štampa fiskalnog računa sa veleprodaje i kupac se predomisli pa umjesto jednog artikla želi drugi kojem je cijena ista možemo to ispraviti na samom fiskalizovanom računu ili mora da se stornira i napravi drugi?
Kada se izvrši fiskalizacija računa, na istom ne može biti promjena. U ovom slučaju se radi storno račun (korektivni račun). Tada u veleprodaji možete u korektivnom računu stornirati samo stavke koje stornirate.

Da li je obavezna pos printer u veleprodaji?
POS printer nema upotrebu u veleprodaji.  U veleprodaji možete koristiti neki od klasičnih A4 štampača.
Račun u veleprodaji nijeste u obavezi da štampate, već ga možete poslati putem mail-a.

Da li korisnici prijavljuje maloprodajna mjesta poreskoj preko SEP portala ili to radi softverska kompanija ciji je program?
Maloprodajno mjesto se prijavljuje putem SEP portala.

Da li ENU registruje korisnik preko SEP portala ili ga registruje softver?
ENU se registruje putem softvera ali isti može biti registrovan u na SEP portalu Uprave prihoda.

Da li svaki operater na kasi mora da se registruje?
Svaki operater koji izdaje račune mora da bude registrovan putem SEP portala Poreske uprave.
Isti mora biti prijavljen na obavezno sicijalno osiguranje.

Da li će ordinacije po novom zakonu morati da fiskalizuju račune iako nisu u PDV sistemu, odnosno da li će biti u obavezi da koriste uređaje/tokene za printanje uslužnih računa.
Ordinacija kao i svaki drugi poreski obveznik mora biti prijavljen za elektronsku fiskalizaciju. Kao i svi ostali poreski obveznici i vi ste u obavezi da koristite SOFT sertifikate prilikom izdavanja računa.

Da li korisnik u MP objektu koji izdaje veoma mali broj računa, mora da ima POS printer?
Zakonodavac nije definisao tip printera na kojem treba štampati račune, tako da je odluka je na vama. Bitno je da fiskalni račun u gotovinskom prometu (maloprodaja, usluge) morate štampati i dati kupcu.

Nestankom interneta potrošač dobija isječak sa kase sa jednim QR kodom koji generiše aparat u objektu, da li prilikom provjere od strane potrošača na aplikaciji dobija informaciju da je isti fiskalizovan.
Prilikom provjere da li je račun fiskalizovan, potrošač neće dobiti informaciju da je račun fiskalizovan jer takav račun nije prožao proces fiskalizacije.
Račun mora biti fiskalizovan u periodu od 48h, odnosno odmah po uspostavljanju internet veze.
Naravno, ukoliko prodavac ima račune koje nije fiskalizovao, iste će kako smo rekli fiskalizovati po uspostavljanju internet konekcije, ali se ne smije desiti da ima nefiskalizovane račune i da ne izvrši njihovu fiskalizaciju a u medjuvremenu izdaje nove račune koje fiskalizuje, jer to zanči da ima sve uslove da fiskalizuje i te račune.

Kod bezgotovinskog plaćanja (virmanski) da li je i dalje potreban potpis od strane dobavljača za primljenu robu.
Ovo nije pitanje vezano za fiskalizaciju već pitanje uredjenja procesa u firmi.
Najbolje je radi eventualnih utuženja da je račun potpisan te samim tim prihvaćen sa strane kupca.

Da li se fiskalizuju i svi ostali računi, tipa usluge ili horeca kanala, iz različitih vrsta dokumenata?
Svaki račun koji izdajete bez obzira da li izdat u MP, VP ili prilikom pružanja usluga, isti mora biti fiskalizovan.

Da li je obavezna fiskalizacija knjiznih odobrenja za rabate, popuste-mjesecne, kvartalne i godisnje koji se obracunavaju na osnovu cjelokupnog prometa za odredjeni period koji podrazumjeva na hiljade faktura?
Vecina objavljenih odgovora kaze da ne treba, ali u jednom razgovoru sa clanom tima iz Poreske uprave receno nam je da treba i to preko korektivnog dokumenta-knjiznog odobrenja ili zaduzenja sto djeluje da tehnicki nije izvodljivo?

Knjižna odbrenja i zaduženja u fiskalizaciji predstavlja korektivni račun. Tako da potpuno normalno izdajete korektivni račun za naknadno odobrene popuste i rabate. Procedura za izdavanje naknadno odbrenog rabata detaljno je objašnjena je kroz primjer na webinaru koji smo držali.
Svaki dokument koji direktno mijenja poresku osnovicu, mora biti predmet fiskalizacije.

Koji operativni sitem i browser je potreban da se udje na tesni sajt fiskalizacije?
Operativni sistem nije definisan, a mi kao browser koristimo Chrome.

Da li smo u obavezi da provjeravamo ulazne fakture da li su fiskalizovane tj.da provjerimo QR code koji se nalazi na primljenoj fakturi?
Nije definisano da ste u obavezi da provjerite da li je primljeni račun fiskalizovn, ali ste odgovorni ukoliko iskoristite ulazni PDV nefiskalizovanog računa. Pretpostavljamo da su računi koji imaju JIKR na sebi, fiskalizovani i da nije potrebna naknadna provjera.

Fiskalizacija avansnih racuna. U praksi se desava, mada nije ispravno da se na kraju mjeseca izdaju avansni racuni, a da se u narednom mjesecu svi ti racuni storniraju, a faktura se knjizi kao redovna bez pozivanja na prethodno dati avans. Ako mozete da kazete Vase misljenje da li je ovakav nacin prihvatljiv i izvodljiv?
Avansni račun mora biti izdat u poreskom periodu u kojem je primljena avansna uplata. Kada izdate račun, treba da sadrži poziv na broj avansnog računa. Storno avansni račun mora sadržati poziv na IKOF broj avansnog računa koji se stornira kao i IKOF broj redovno izdatog računa. Tako da način koji ste objasnili nije ispravan.

Da li i Pantheon Web Light podrzava izdavanje bezgotovinskih racuna i fiskalizaciju istih?
PANTHEON WEB LIGHT, podržava izdavanje gotovinskih i bezgotovinskih računa, kao i fiskalizaciju istih.

Da li ovo znaci da ce i fizicka lica koja pruzaju usluge po ugovoru o djelu morati da izdaju fiskalizove racune?
Svako fizičko lice koje pruža usluge, moraće da izdaje fiskalne račune.

Da li vaše rjesenje može da se integriše u eCommerce platforme, tipa WooCommerce?
Kao i svaki poslovni sistem, tako i PANTHEON može da se integriše sa bilo kojom platformom za internet prodaju.

Sto da radimo npr sa avansnim racunima koje smo imali u toku ove godine prije fiskalizacije?
Fiskalizaciju storno avansa za izdate avanse iz prethodne godine, radite potpuno normalno, sa tim da umesto pozivanja na IKOF broj avansa, unosite broj avansnog računa i pozivate se na IKOF izdatog računa.
Uprava prihoda trenutno radi na rešavanju ovog problema, tako da će prije 1.06.2021. biti sve detaljno definisano.

A ako se u ugovor o djelu javlja strani drzavljanin, kako ce se on fiskalizovati i izdati mi racun?
Postoje razne varijacije povodom ovog pitanja, tako da morate navesti konkretan primjer, kako bi se dao ispravan odgovor.

Da li je potrebno postojeće baze prilagoditi novom sistemu? Da li će moći da se izdaje fakture ukoliko nemamo ulazni račun za robu koja se izdaje?
Zakon o fiskalizaciji ne uredjuje pitanje prijema robe, već pitanje fiskalizacije izlaznih računa.

Priznavanje ulaznog PDVa sa primljenih računa definiše Zakon o PDV-u a ne Zakon o fiskalizaciji. Zašto onda treba provjeravati da li je fiskalizovan da bi se koristio ulazni PDV?
Nije definisano da ste u obavez da vršite provjeru da li ja račun fiskalizovan ili ne. Sa druge strane imate odgovornost ukoliko iskoristite ulazni PDV nefiskalizovanog računa. Pogledajte Zakon o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga, koji opisuje kada je neki račun validan za poreski sistem, odnosno vrši dopunu zakona o PDV-u konkretno kroz član 7.

Servis malih kućanskih aparate je prijavljen za paušalno oporezivanje. Da li treba da fiskalizuje račune?
Svi moraju fiskalizovati svoj promet roba i usluga, bez obzira da li su registrovani kao PDV obveznik ili ne, kao pravno lice, preduzetnik ili je to neko fizičko lice koje pruža usluge.

Ako neko ostvaruje prihod tako što izdaje stan a zakupac mu daje novce na ruke, tzv. cash, kako se i da li se mora fiskalizovati?
Uprava prihoda je olakšala poslovanje subjektima da mogu putem samouslužnog elektronskog portala (SEP) izvršiti fiskalizaciju računa, međutim lica koja žele fiskalizovati na takav način račune moraju imati prethodno kumulativno ispunjena sledeća dva preduslova: 1. da se radi o licu koje nije u sistemu PDV-a i 2. da se radi isključivo o bezgotovinskim transakcijama.

Datum od kojeg smo obavezni da počnemo elektronsku fiskalizaciju?
Usvojene su izmjena Zakon, tako da je definisani rok za početak fiskalizacije 01.06.2021. god.

Da li su taxi preznici obveznici fiskalizacije?
Kao i sve djelatnosti, i taxi prevoznici su obveznici fiskalizacije.

Kažete da u roku od 5 dana svaki račun mora da se fiskalizuje. Da li nakon 5 dana možemo izvršiti provjeru da li je račun fiskalizovan?
Provjeru da li je račun fiskalizovan, možete izvršiti u roku od 90 dana od dana izdavanja računa.

Koja je kazna ako se u roku od 5 dana ne izda fiskalni račun?
O kaznama nećemo pričati jer govorimo o tome šta je potrebno da sve funkcioniše ispravno.
Za svaku situaciju, propisani su koraci koje trebate da sprovedete i treba ih ispoštovati pa neće biti kažnjavanja.
Ako vas interesuju kaznene odredbe, možete iste pročiti u tekstu Zakona – poglavlje VII KAZNENE ODREDBE.

Da li depozit može biti veći od 100€ i ukoliko nemamo dovoljno sitnog novca, kako da dopunimo depozit?
Depozit samostalno unosite prije početka fiskalizacije te u skladu sa procjenom vršite njegov vrijednosni unos. Preciznije, pitanje depozita je definisanom članom 3 Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda I usluga. Nakon izdavanje prvog fiskalnog računa iznos depozita se ne može uvećavati ali se može smanjivati i svako smanjenje odnosno izvlačenje novca iz kase mora biti prijavljeno fiskalnom portalu Poreske uprave

Da li u maloprodaji gotovinski i negotovinski računi mogu imati jedinstvenu numeraciju?
U maloprodaji možete imati jedinstvenu ili odvojenu numeraciju broja poreskih računa za gotovinski i za bezgotovinski promet, uz napomenu da sljedivost računa ne smije biti prekinuta.

Da li Pantheon ima resenje i za male privrednike?
Naravno da imamo rješenja i za male preduzetnike. Pantheon je već godinama u regionu prepoznat kao najbolje, najpouzdanije i najprodavanije programsko rješenje za mala i srednja preduzeće. Zato smo posebnu pažnju posvetli razvoju softvera koji će jednako moći da koriste i mali preduzetnici.

Možete li na Webinaru  pojasniti  proceduru  fiskalizacije za diplomaciju ?
Moraju  li ambasade  imati unaprijed  definirani PIB? Npr. u slučaju  ambasade  mora  li gost odmah  reći  da  je  AMBASADA  kako  bismo  izdali račun  bez PDV-a  ili  izdavamo račun sa PDV-om  pa naknadno  izbijamo PDV?

Moramo da razlikujemo termine, oslobođenja od plaćanja pdv-a i poreske stope 0%.
Zakonom o porezu na dodatu vrijednost gdje u članu 25 definiše  da se PDV plaća po stopi od 0 % na proizvode i usluge namijenjene za: a) službene potrebe diplomatskih i konzularnih predstavništava. Ukoliko koristite poresku stopu 0%, imate pravo na odbitni PDV koji ste koristili, ali ukoliko koristite poresko oslobođenje, nemate pravo koristiti odbitni PDV na ovu robu i morate u PDV prijavi stornirati iznos iskorišćenog PDV-a.

Molim Vas da ukljucite fiskalizaciju gratis računa
Ne postoje gratis računi. Cijene po kojoj se može izvršiti prodaje robe ne smije biti ispod
nabavne cijene robe.

Fiskalizacija prodaje „poklon vaučeri“ – da li dobavljač na osnovu prodaje „poklon vaučera“ kupcu ispostavlja fakturu sa uračunatim PDV od 21% ili bez PDV-a? Na koji nacin ce se ta faktura knjiziti u ra;unovodstvu kupca?Da li se ova prodaja fiskalizuje?
U dosadasnjoj praksi, imamo podijeljena misljenja kada je izdavanje faktura na osnovu prodaje u pitanju. U prilogu dostavljam primjer iz Poreske prakse, dok smo u prethodnoj usmenoj komunikaciji dobili odgovor da dobavljac  treba da ispostavi fakturu sa uracunatim PDV-om, za iskoriscene vaucere ili avansnu fakturu u cjelokupnom iznosu, pa kada se svi vauceri budu iskorisceni da ispostavi konacnu fakturu.
Naše mišljenje je da uplatu po osnovu prodatih vaučera trebate knjižiti i posmatrati kao avansnu uplatu i avansni račun. Prilikom izdavanja računa za prodatu robu ili uslugu, koja je plaćena kroz kupovinu vaučera, ujedno izdajete i korektivni račun kako bi ste stornirali prethodni izdate račune za vaučere.

Htjela sam pitati vezano za registraciju radnog vremena u maloprodajnim objektima.
S’ obzirom na primjenu mjera Min. zdravlja i IJZ, radno vrijeme je skraćeno i mijenja se, u zavisnosti od mjera koje su aktuelne. Koje radno vrijeme mi prijavljujemo kada vršimo registraciju maloprodajnog objekta, te da li možemo naknadno izvršiti korekcije već unijetih podataka?

Bez obzira na privremene mjere, prilikom prijave radnog vremena, unosite stvarno radno vrijeme u redovnim uslovima poslovanja. Korekciju uvijek možete da radite.

Nase drustvo tacnije operativna sluzba se bavi agentiranjem brodova ino kompanija i  po nalogu brodara vrsimo razne usluge ( priveza/odveza broda , uslugu odvoda smeca itd)  , ujedno  vrsimo placanje za te vrste usluga. Kako je nasa usluga posebno iskazana ( primjer racuna otpreme DA  247) pod stavkom  9-agencijska naknada i oporezovana po stopi 0%, kako u tom slucaju vrsiti fiskalizaciju predmetnog racuna?
i
Nase drustvo se bavi i  uslugom spedicije i po nalogu vlasnika roba vrsimo razlicite usluge ( usluge skladistenja, prevora /istovara tereta) , primjer racuna spedicije F-718/20.
Nasu uslugu takodje posebno iskazujemo , oporezovanu po stopi 21%, prikazano stavkom 4-usluga Jadroagenta Bar, kako u tom slucaju vrsiti fiskalizaciju racuna ?

Kroz Tehničku dokumentaciju je detaljno opisano kako se vrši fiskalizacija svake pozicije na računu. Tako da možete imati i pozicije koje se ne fiskalizuju kao i pozicije koje se fiskalizuju. Softversko rješenje treba da posjeduje ovu funkcionalnost, kako bi vama to predstavljalo jednostavan unos podataka.

Da li je moguće da nama kao računovodstvenoj agenciji klijent pošalje specifikaciju fakture, mi je napravimo u Pantheonu, fiskalizujemo (njihov token se nalazi kod nas) i onda je proslijedimo njemu u PDF formatu za štampanje i uručenje klijentu? Takođe kada možemo očekivati nadogradnju baze da možemo vršiti fiskalizaciju?
Ovo je ujedno i pravi način, ukoliko vršite fiskalizaciju računa za svoje korisnike. Što se tiče nadogradnje baze, već ste je mogli odradili, ako trebate pomoć možete se javiti našoj podršci.

Preduzeće rent a car izdaje vozila na teritoriji Crne Gore fizickim licima koja dolaze preko agencije npr. iz Velike Britanije. Fizička lica placaju putem platnih kartica pun iznos usluge. Crnogorska firma za svako fizicko lice koje dodje preko agencije iz Velike Britanije izdaje dokument kojim potvrdjuje da ostvaruje trosak provizije u korist agencije iz Velike Britanije.
Nije u pitanju klasicno knjizno odobrenje, nego vrsta dokumenta koja se na nivou grupe nazivaju ITS (Invoice transmittal statement) u kojem je naznacen tzv. Collection fee kojim se smanjuje potrazivanje od agencije u Velikoj Britaniji. (Po mojem misljenju ovaj dokument ima smisao knjiznog odobrenja i jeste neka vrsta odobrenja)
Da li ove vrste dokumenata podlijezu fiskalizaciji, i ukoliko se smanjuje ino potrazivanje od agencije, na koji racun da se pozovemo da se smanjuje jer se racuni ne izdaju agenciji nego fizickim licima?
Da li se moze priznati trosak provizije (collection fee) u slucaju da se ne fiskalizuju ovi dokumenti?
Napomena: ovaj nacin poslovanja preduzece rent a car ima sa većinom evropskih zemalja.
Navodite da fizička lica plaćaju platnom karticom ali nijeste dali podatak, da li plaćaju vama u CG ili agenciji u Velikoj Britaniji.
U svakom slučaju, sve je ovo predmet fiskalizacije, samo su potrebna dodatna pojašnjenja da bi vam objasnili tačnu proceduru za fiskalizaciju.

 

Više informacija na www.datalab.me ili na 020 21 21 21 

Ne propustite korisne novosti i savjete

Ukoliko želite da primate novosti sa korisnim biznis sadržajima iz naše baze znanja, molimo vas da popounite obrazac.

X