Politika zaštite ličnih podataka

1. UVODNE INFORMACIJE

U Datalabu poštujemo vašu privatnost i brižno čuvamo vaše lične podatke.
U ovoj Politici zaštite ličnih podataka (u nastavku Politika) određujemo načine prikupljanja vaših ličnih podataka, svrhe za koje ih prikupljamo, sigurnosne mjere kojima ih štitimo, lica sa kojima ih dijelimo, kao i vaša prava u vezi sa zaštitom ličnih podataka.

Ova politika važi za:

 • sve korisnike naše internet stranice www.datalab.me (u nastavku internet stranica),
 • pretplate i izvođenje pretplatničkih ugovora za usluge, koje pruža Datalab,
 • organizaciju i izvođenje događaja koje izvodi Datalab Akademija, uključujući razmatranje
  prijave na takve događaje,
 • prijavu na naše webinare koje izvodi Datalab Akademija uključujući razmatranje prijave na
  takve webinare,
 • prijavu na naše blog novosti,
 • prijavu na naša obavještenja o novostima u našoj ponudi i organizaciju događaja,
 • upite o našoj ponudi, preko telefona, elektronske pošte, štampanih obrazaca ili internet
  obrazaca,
 • preuzimanje bilo kojih dokumenata koji su objavljeni na našoj internet stranici,
 • korišćenje platformi društvenih medija,
 • korišćenje bilo kakve tehničke podrške ili usluge, koju pruža Datalab na svojim internet
  stranicama,
 • korišćenje naše internet prodavnice.

2. RUKOVALAC LIČNIH PODATAKA

Ova Politika se primenjuje za sve lične podatke koje o vama prikuplja i čuva ”Datalab MN” d. o. o. iz Podgorice, Marka Radovića 59/1 (u nastavku „Datalab“, „mi“, „nas“).

Datalab je kao rukovalac ličnih podataka odgovoran za obradu i čuvanje vaših ličnih podataka.
U slučaju da u vezi sa korišćenjem ove Politike ili u vezi sa ostvarivanjem vaših prava, koja proizilaze iz ove Politike, imate bilo kakvo pitanje, obratite nam se na bilo koji od dole navedenih kontakata:

 • info@datalab.co.me
 • 020 21 21 21
 • ”Datalab MN” d. o. o. iz Podgorice, Marka Radovića 59/1, sa oznakom
  „zaštita ličnih podataka“.

Datalab u odnosu na korisnike usluga koje pruža (npr. programska oprema PANTHEON), nastupa kao ugovorni obrađivač. Za sva pitanja u vezi sa zaštitom ličnih podataka korisnici ličnih podataka treba da se obrate svom poslodavcu.

3. OSNOVNI POJMOVI

Na ovom mjestu pronaći ćete objašnjenje osnovnih pojmova koje koristimo u našoj Politici.
Svaki pojedinačni dolje definisani pojam ima u okviru ove Politike svrhu, kao što je određena u ovom poglavlju.

 • Lični podaci znače bilo koju informaciju, na osnovu koje se može odrediti pojedinac (ovdje spadaju npr. ime, prezime, elektronska adresa, telefonski broj i sl.).
 • Rukovalac znači pravno lice, koje određuje svrhe i sredstva obrade vaših ličnih podataka.
 • Obrađivač znači pravno ili fizičko lice, koje obrađuje lične podatke u ime rukovaoca.
 • Obrada znači prikupljanje, čuvanje, pristup i sve druge oblike korišćenja ličnih podataka.
 • EPP znači Evropski privredni prostor, koji obilježava sve države članice Evropske unije, Island, Norvešku i Lihtenštajn.

4. OBRADA LIČNIH PODATAKA

U Datalabu vaše lične podatke obrađujemo samo na osnovu jasno izraženih namjera, bezbjedno i
transparentno.

 • Vaše lične podatke dobijamo, kada ih dostavite nama (npr. putem korišćenja naše internet stranice, pretplate na naše usluge, prijave na naše događaje ili webinare, preko upita putem elektronske pošte, telefona ili u pisanom obliku na našu adresu ili na bilo koji drugi način, kojim nam dostavljate vaše lične podatke).
 • Vaše lične podatke obezbjeđujemo i iz javno dostupnih evidencija sa podacima (kao npr. APR).
 • Vaše lične podatke obezbjeđujemo i na osnovu korišćenja kolačića na našoj internet stranici. O korišćenju kolačića možete više pročitati u Poglavlju 7 ove Politike.

4.1 Vrste ličnih podataka koje prikupljamo

Datalab o vama može da prikuplja sljedeće informacije odnosno vrste informacija:

 • Osnovni lični podaci (ime, prezime),
 • Osnovni kontakt podaci (telefonski broj, elektronska adresa),
 •  Osnovni podaci o preduzeću za koje radite (naziv preduzeća, funkcija, koju obavljate u
  preduzeću, br. zaposlenih),
 • Osnovni podaci o pretplatničkom odnosu za usluge Datalab (tip licence, datum kupovine),
 • Informacije o vašem računaru (IP adresa, vrsta uređaja, vrsta pretraživača), podaci u pogledu korišćenja naše internet stranice (sadržaji koje ste gledali, vrijeme, koje ste proveli na našoj internet stranici, šta ste kliknuli) i podaci u pogledu odziva na naše poruke elektronske pošte,
 • Podatke o Datalab partnerskom preduzeću, sa kojim sarađujete (više o partnerskim
  preduzećima naći ćete u Poglavlju 6 ove Politike,
 • Podatke, koji su nam potrebni za izvođenje isporuke poručene robe (adresa, poštanski broj,
  grad).

U Datalabu brižno poštujemo princip najmanjeg obima podataka, koji određuje zakonodavstvo, zato prikupljamo samo one podatke koji su odgovarajući, relevantni i ograničeni na to, što je potrebno za svrhe, za koje se obrađuju. Svrhe, za koje prikupljamo lične podatke, određene su u poglavlju 4.3. ove Politike.

4.2 Pravni osnov za prikupljanje i obradu ličnih podataka

U skladu sa zakonodavstvom, koje reguliše zaštitu ličnih podataka, možemo da obrađujemo vaše
lične podatke na sljedećim pravnim osnovima:

 • kada je obrada vaših ličnih podataka potrebna za ispunjenje ugovora, kome ste pristupili;
 • kada ste na obradu vaših ličnih podataka dali saglasnost za određenu svrhu obrade, pri čemu
  imate u svakom trenutku pravo da datu saglasnost povučete;
 • kada Datalab za obradu vaših ličnih podataka ima zakoniti interes (kada obrađujemo podatke na osnovu zakonitog interesa, to ćemo izričito odrediti u okviru ove Politike.
 • kada je to neophodno, zbog ispunjenja određenih obaveza koje nam nalaže zakonodavstvo
  (ovde spadaju naročito podaci koje čuvamo zbog poreskih obaveza).

Obavezno je dostavljanje samo onih ličnih podataka koje prikupljamo na osnovu zahtjeva
zakonodavstva.
Dostavljanje ličnih podataka, koji su nam potrebni za ispunjenje ugovora, je dobrovoljno.
Upozoravamo vas da u slučaju, da nam ne dostavite sve lične podatke, koji su nam potrebni za
izvođenje usluge koju pružamo (npr. zaključivanje ugovora, prijava na webinar i sl.), takvu uslugu
nećemo moći da obezbjedimo.
Davanje pristanka je uvijek dobrovoljno i bez bilo kakvih negativnih posljedica. Upozoravamo vas da
određene usluge (kao što je npr. e-obavještavanje i prilagođavanje oglašavanja tako da odgovara
vašim potrebama) bez vašeg pristanka odnosno posle povlačenja vašeg pristanka nećemo moći da
obezbijedimo.

4.3 Svrha obrade

Datalab će vaše podatke obrađivati isključivo za određene, izričite i zakonite svrhe. Obavezujemo se da vaše lične podatke nećemo obrađivati na način, koji nije kompatibilan sa svrhama, određenim u ovoj Politici.
Svrhe, za koje možemo da koristimo vaše lične podatke, navedene su ispod. Datalab može vaše lične podatke da koristi za jednu ili više određenih svrha.

Svrhe, za koje ćemo koristiti vaše lične podatke, jesu sljedeće:

 •  Komunikacija sa vama u pogledu obezbjeđivanja naših usluga i odgovaranja na vaše upite (ovde spadaju naročito obavještenja u vezi sa programom PANTHEON, odgovori na vaše upite, dostavljene preko interneta ili na štampanim obrascima, popunjavanje anketa o zadovoljstvu).
 • Zaključivanje ugovora i ispunjavanje obaveza koje proizilaze iz zaključenog ugovora. Ovde spada naročito izvođenje prijava i porudžbina, predatih preko naše internet stranice (na taj način možemo vam obezbjediti uspješnu prijavu na naše događaje, webinare i omogućiti izvođenje porudžbina, kao što su e-poslovanje, porudžbine preko internet prodavnice). Sve lične podatke, koje obrađujemo u vezi sa porudžbinama u našoj internet prodavnici, obrađujemo sa svrhom zaključivanja i izvršavanja ugovora, koji je zaključen sa vama. U slučaju da nam ne dostavite sve podatke, neophodne za izvođenje porudžbine, zadržavamo pravo da porudžbinu odložimo ili poništimo.
 • Za svrhe tržišne komunikacije (ovde spadaju obavještenja o novim uslugama odnosno
  ažuriranjima postojećih usluga i događaja, koje organizuje Datalab, kao i prijava na naše
  blog novosti).
 • Za svrhe tržišne komunikacije, na osnovu prilagođenih odnosno individualizovanih ponuda. Korišćenje nekih ličnih podataka nam pomaže da našu komunikaciju sa vama prilagodimo tako da za vas bude što zanimljivija i upotrebljivija. Na osnovu određenih ličnih podataka pojedince razvrstavamo u grupe, što znači da svaka tako stvorena grupa prima sa naše strane tržišne poruke sa drugačijim sadržajem. Prilikom samog razvrstavanja pratimo i aktivnost pojedinca. Tržišnu komunikaciju prilagođenim odnosno individualizovanim ponudama izvodićemo samo na osnovu vaše izričite saglasnosti.
 • Dostavljanje ličnih podataka trećim licima. Lične podatke ćemo dostavljati samo onim trećim licima, koja su određena u 6. poglavlju. Vaše podatke ćemo dostavljati samo, kada to opravdava naš zakoniti interes obezbjeđivanja bezbjednog i zakonitog poslovanja i
  ispunjavanje pravnih obaveza (kao npr. poreske obaveze, koje mogu da obuhvate
  dostavljanje vaših ličnih podataka poreskim organima). Izuzetak predstavljaju ugovorni
  partneri, koje koristimo za svrhe remarketinga; u ovom slučaju ćemo vaše lične podatke
  dostavljati isključivo na osnovu vašeg izričitog pristanka.
 • Za ostvarivanje bilo kakvih pravnih zahtjeva i rješavanje sporova. Za zaštitu našeg poslovanja i ostvarivanje i/ili zaštitu naših prava može doći do otkrivanja ličnih podataka. Vaše lične podatke ćemo otkriti samo na način i pod uslovima, koje zahtjeva zakon.
 • Za potrebe statističkih analiza. Za poboljšanje korisničkog iskustva sprovodimo analize
  korišćenja naše internet stranice, što predstavlja naš zakoniti interes u pogledu održavanja
  i/ili poboljšavanja našeg poslovnog uspjeha.

Imate pravo da povučete bilo kakvu obradu svojih ličnih podataka koja se vrši na osnovu vašeg
pristanka. O povlačenju pristanka možete nas obavjestiti preko bilo koje tačke kontakta, određene u Poglavlju 2 ove Politike.

4.4 Koliko dugo čuvamo vaše lične podatke

Vaše lične podatke čuvamo u skladu sa važećim zakonodavstvom i (i) samo onoliko vremena, koliko je neophodno da se ostvare svrhe, za koje obrađujemo podatke, ili (ii) za period, koji propisuje zakon (kao što je npr. 5 godina za čuvanje izdatih računa) odn. (iii) za period, koji je potreban za ispunjavanje ugovora, što obuhvata garantne rokove i rokove u kojima se mogu ostvarivati bilo kakvi zahtjevi na osnovu zaključenog ugovora (npr. 5 godina od ispunjenja ugovornih obaveza).
Lične podatke, koji su stečeni na osnovu vaše saglasnosti, čuvamo trajno odnosno do povlačenja te
saglasnosti sa vaše strane (više o tome, kako možete povući saglasnost, pročitajte u poglavlju 9 ove
Politike). Podatke, prikupljene na osnovu saglasnosti, obrisaćemo i prije vašeg povlačenja u slučaju,
ako je ostvarena svrha, za koju smo prikupljali podatke.
Lične podatke, za koje je istekao rok čuvanja (npr. jer je bila ostvarena svrha, za koju su prikupljeni, jer je istekao zakonski određen rok i sl.) obrisaćemo, uništiti ili anonimizirati na način da rekonstrukcija ličnih podataka više ne bude moguća.
U slučaju da su vam u vezi sa rokom čuvanja vaših ličnih podataka potrebne bilo kakve dodatne
informacije, obratite nam se na bilo koju tačku kontakta, koja je određena u Poglavlju 2 ove Politike.

5. ZAŠTITA VAŠIH LIČNIH PODATAKA

Radi sigurnosti vaših ličnih podataka u Datalabu smo usvojili odgovarajuće tehničke i organizacione
mjere, u koje spadaju naročito:

 • redovno i efikasno ažuriranje programske i računarske opreme, gdje čuvamo vaše lične
  podatke,
 • zaštita pristupa ličnim podacima,
 • izrade sigurnosnih kopija,
 • obrazovanje zaposlenih, koji u okviru svog rada obrađuju lične podatke,
 • informisano i pažljivo djelovanje prilikom izbora obrađivača vaših ličnih podataka,
 • vršenje nadzora nad zaposlenima i drugim obrađivačima vaših ličnih podataka, uključujući
  vršenje revizija,
 • nadzor i odgovarajuće preduzimanje mjera u slučaju eventualnih sigurnosnih incidenata,
  kojima sprečavamo ili ograničavamo nastanak štete za lične podatke.

U Datalabu čuvamo vaše lične podatke od nezakonite ili neovlašćene obrade i/ili pristupa i od
nenamernog gubitka, uništenja ili oštećenja. Sve mjere sprovodimo uzimajući u obzir naše tehnološke
mogućnosti (uključujući troškove izvođenja odgovarajućih mjera) i procjenu uticaja na vašu privatnost.
Datalab će u slučaju utvrđenog kršenja zaštite ličnih podataka o svakom takvom kršenju, bezorga. Nadležni nadzorni organ u Republici Crnoj Gori je Agencija za zaštitu ličnih podataka.
U slučaju sumnje na počinjeno krivično djelo Datalab će kršenja prijaviti i policiji i nadležnom
državnom tužilaštvu.
U slučaju da dođe do kršenja zaštite podataka, koje može prouzrokovati velike rizike za prava i
slobode pojedinaca, Datalab će vas o takvom događaju obavjestiti bez odlaganja.

6. POSREDOVANJE LIČNIH PODATAKA

Vaše lične podatke možemo, samo radi ostvarenja svrhe, za koju su prikupljeni, da dostavljamo,
dozvolimo uvid ili dozvolimo pristup određenim trećim licima, koja su definisana ispod. Svaki korisnik, sa kojim djelimo lične podatke, smije da obrađuje podatke samo za one svrhe, za koje su oni
prikupljeni. Takođe su svi korisnici obavezani na poštovanje važećeg zakonodavstva i odredbi politike
zaštite ličnih podataka.
Vaše lične podatke možemo dostaviti:

 1.  Zavisnim društvima preduzeća Datalab.
 2.  Poslovnim partnerima, koji nam pomažu da obezbjeđujemo određene usluge: Ovdje
  spadaju prije svega oglašivačke i marketinške agencije, ali i preduzeća LogMeIn Inc. i
  ISL Group, koja nam pomažu sa organizacijom prijava na naše webinare. Za svrhe
  remarketinga koristimo usluge Google AdWords i Google Analytics, kao i Facebook
  Ads, koje nam pomažu da vam omogućimo prikazivanje onih oglasa, koji su
  relevantni za vas.
 3. Drugim ugovornim partnerima, koji vode računa o potrebama Datalaba
  (računovodstvene agencije, advokatske kancelarije i sl.).
 4. Partnerska preduzeća, koja nam pomažu u obezbjeđivanju naših usluga
 5. Kad to od nas zahtjeva zakonodavstvo (npr. poreski organi, sud i sl.).

Vaše lične podatke možemo prenijeti trećim licima (određenim iznad) izvan Evropskog privrednog
prostora (EPP), gdje te podatke možemo da obrađujemo mi i određeno treće lice. Prilikom svakog
prenosa izvan Evropskog privrednog prostora sprovešćemo posebne dodatne mjere kako bi
obezbjedili odgovarajuću bezbjednost vaših ličnih podataka.
Takve mjere predstavljaju prije svega dogovori sa trećim licima o uspostavljanju obavezujućih pravila u oblasti zaštite ličnih podataka, provjere da li postoje odobreni mehanizmi certifikacije, koji odgovaraju našim standardima zaštite ličnih podataka, i zaključivanje odgovarajućih ugovorih obaveza, koje regulišu zaštitu ličnih podataka.

7. POLITIKA KOLAČIĆA

COOKIES ŠTA SU ?

Kolačići su male tekstualne datoteke, koje većina internet stranica čuva u uređajima, pomoću kojih
korisnici pristupaju internetu, sa svrhom prepoznavanja određenih uređaja koje su korisnici koristili
prilikom pristupa. Njihovo čuvanje je pod potpunom kontrolom pretraživača koji ima korisnik – on može čuvanje kolačića po želji da ograniči ili onemogući. Kolačići nisu štetni i uvijek su vremenski ograničeni.
Kolačiće koristimo za obezbjeđivanje boljih korisničkih usluga na internet stranicama, boljeg korisničkog iskustva i praćenje statistike posjete. Interakcija između internet korisnika i internet stranice je uz pomoć kolačića brža i jednostavnija. Pomoću njih internet stranica pamti preference i iskustvo pojedinca, time se štedi vrijeme, a pretraživanje po internet stranicama je efikasnije i jednostavnije. Kolačići nisu štetni i vremenski su ograničeni.

ZA ŠTA SE KORISTE ?

Oni su od temeljnog značaja za obezbjeđivanje internet usluga, koje su jednostavne za korisnika.
Interakcija između internet korisnika i internet stranice je pomoću kolačića brža i jednostavnija.
Pomoću njih internet stranica pamti preference i iskustvo pojedinca, time se štedi vrijeme, a
pretraživanje po internet stranicama je efikasnije i jednostavnije.

Nekoliko konkretnih primjera korišćenja kolačića:

 • za bolje korisničko iskustvo internet stranice za posjetioce prilagođavamo prikaz sadržaja s
  obzirom na protekle posjete,
 • za čuvanje izbora prilikom stvaranja užeg izbora uređaja i ponude i radi njihovog poređenja,
 • za prepoznavanje vašeg uređaja (računar, tablet, mobilni telefon), što omogućava
  prilagođavanje prikaza sadržaja za vaš uređaj,
 • za praćenje posjete, što omogućava provjeru efikasnosti prikaza sadržaja i adekvatnosti
  oglasa, kao i stalno poboljšavanje internet stranice,

POPIS KOLAČIĆA:

1. NEOPHODNI KOLAČIĆI
Ovakvi kolačići omogućavaju korišćenje neophodnih komponenti za pravilno funkcionisanje internet
stranice. Bez tih kolačića servisi, koje želite da koristite na ovoj internet stranici, ne bi pravilno
funkcionisali.

2. KOLAČIĆI ISKUSTVA
Ovakvi kolačići prikupljaju podatke, kako se korisnici ponašaju na internet stranici sa svrhom
poboljšanja iskustvene komponente internet stranice (npr. koje sadržaje na našoj internet stranici
najčešće posjećujete). Ovi kolačići ne prikupljaju informacije, pomoću kojih bi mogli da identifikujemo korisnika. Oni vode računa da korišćenje internet stranice bude prijatno iskustvo.

3. FUNKCIONALNI KOLAČIĆI
Ovakvi kolačići omogućavaju internet stranici da zapamti neka vaša podešavanja i izbore (npr. jezik,
region) i obezbjeđuje napredne, personalizovane funkcije. Ovakvi kolačići mogu da omoguće praćenje
vaših akcija na internet stranici.

4. OGLASNI ILI CILJANI KOLAČIĆI
Ovakve kolačiće najčešće koriste oglašivačke ili društvene mreže (treće strane) sa namjerom da vam
prikažu ciljanije oglase, ograniče ponavljanje oglasa ili mjere efikasnost oglašivačkih akcija. Ovakvi
kolačići mogu da omoguće praćenje vaših akcija na internetu.

NADZOR NAD KOLAČIĆIMA

Sami donosite odluku o korišćenju kolačića. Kolačiće možete uvijek da uklonite i time da uklonite svoju prepoznatljivost na internetu. Takođe možete većinu pretraživača da podesite tako, da ne čuvaju kolačiće.
Za informacije o mogućnostima određenih pretraživača predlažemo da pogledate podešavanja.

Internet Explorer 9

Na našoj internet stranici koristimo kolačiće, koji nam omogućavaju da poboljšamo i optimizujemo našu internet stranicu i time vam omogućimo bolje korisničko iskustvo.
Kolačići (engl. cookies) su jednostavne tekstualne datoteke, koje neke internet stranice preko
pretraživača čuvaju na vašem računaru i čuvaju neke nelične podatke.
Korišćenje kolačića omogućava nam prilagođavanje određenih internet sadržaja tako, da oni budu
privlačniji za pojedinca. Uz to sprovodimo i analize internet stranice, koje nam omogućavaju da svoju stranicu poboljšamo i uredimo tako, da bude korisnicima prijatnija za korišćenje.
Neki kolačići su neophodni, jer se bez njih ne može obezbjediti funkcionisanje internet stranice, a sve druge kolačiće možete da odbijete. Neophodne kolačiće obezbjeđujemo za čuvanje statističkih
podataka u pogledu korišćenja naše internet stranice i za čuvanje informacija, koje su potrebne za
popunjavanje kontakt obrazaca, koji su ponuđeni na našoj internet stranici.
Uz neophodne na našoj internet stranici koristimo i druge kolačiće, koji nam omogućavaju da bolje
upoznamo naše korisnike i da vam, na osnovu prikupljenih podataka, obezbjedimo prilagođeno
oglašavanje. Odbijanje korišćenja kolačića može dovesti do toga da više neće biti moguće obezbjediti odgovarajuće sadržaje odnosno funkcije internet stranice (ovdje spada prije svega prilagođavanje internet stranice tako da za korisnika bude zanimljivija i privlačnija).
Pregled svih kolačića možete naći u tabeli na kraju ovog poglavlja.
Na našim stranicama, osim sopstvenih kolačića, koristimo i sljedeće kolačiće ponuđača kolačića
(kolačiće trećih lica): Google Analytics, Google AdWords, Display Advertising extension for Google
Analytics (svim nabrojanim kolačićima upravlja Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD), Hotjar, ActiveCampaign (kolačićima upravlja ActiveCampaign, LLC, North Dearborn Street, 5th Floor, Chicago, IL 60602), AdRoll (kolačićima upravlja AdRoll Inc. 972 Mission Street, San Francisco, CA 94103), Facebook Custom Audience i Facebook remarketing (Kolačićima upravlja Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 9420).
Sve gore nabrojane kolačiće trećih lica možete da odbijete odn. da u bilo kom trenutku izbrišete iz
svog pretraživača.

 • Za brisanje kolačića Google Analytics podesite svoj pretraživač tako da odbija kolačiće sa
  domenom „pum“
 • Za brisanje kolačića Google AdWords podesite svoj pretraživač tako da odbija kolačiće sa
  domenom „www.datalab.rs“
 • Za brisanje kolačića Display Advertising extension for Google Analytics podesite svoj
  pretraživač tako da odbija kolačiće sa domenom „__ar_v4“
 • Za brisanje kolačića Hotjar podesite svoj pretraživač tako da odbija kolačiće sa domenom
  „_hjIncludedInSample“
 • Za brisanje kolačića ActiveCampaign podesite svoj pretraživač tako da odbija kolačiće sa
  domenom „_form_“
 • Za brisanje kolačića AdRoll podesite svoj pretraživač tako da odbija kolačiće sa domenom
  „_te_“
 • Za brisanje kolačića Facebook Custom Audience i Facebook remarketing podesite svoj
  pretraživač tako da odbija kolačiće sa domenom „facebook“

Korisnike upozoravamo da kod gore navedenih ponuđača može doći do prikupljanja određenih ličnih podataka, koje nije povezano sa prikupljanjem podataka, koje sprovodi Datalab. Svako takvo
odvojeno prikupljanje ličnih podataka nije obuhvaćeno ovom Politikom, već je određeno u politikama privatnosti određenog ponuđača usluga.
Više o zaštiti ličnih podataka u pogledu kolačića trećih lica na raspolaganju je u okviru politika
privatnosti određenog ponuđača kolačića trećih lica:

Datalab na svojoj internet stranici koristi određene gradivne elemente drugih ponuđača, i to
Facebook-a i LinkedIn-a. U tu svrhu oba ponuđača koriste kolačiće koje možete isključiti u svom
pretraživaču. Pravila korišćenja tih gradivnih elemenata određena su politikama sigurnosti određenog ponuđača, koje su na raspolaganju na linkovima iznad.

PHPSESSID Kolačić postavlja PHP, sadrži kôd sesije i traje do kraja sesije (dok se pretraživač ne zatvori). Obavezna lokacija funkcioniše. Ne sadrži nikve lične podatke.
_ga _gat Ove kolačiće je postavio Google Analytics kako bi zabilježili posetu web mjestu (detalje). Neke traju do kraja sesije, neke duže. Oni su neobavezni i ne sadrže nikakve lične podatke.
complianceCookie Kolačić koji vas obavještava da web stranica koristi kolačiće. Traje 14 dana i tokom tog vremena obaveštenje se više ne prikazuje.
PHPSESSID Kolačić postavlja PHP, sadrži kôd sesije i traje do kraja sesije (dok se pretraživač ne zatvori). Obavezna lokacija funkcioniše. Ne sadrži nikakve lične podatke.
_ga _gat Ove kolačiće je postavio Google Analytics kako bi zabilježili posjetu web mjestu (detalje). Neke traju do kraja sesije, neke duže. Oni su neobavezni i ne sadrže nikakve lične podatke.
complianceCookie Kolačić koji vas obavještava da web stranica koristi kolačiće. Traje 14 dana i tokom tog vremena obavijest se više ne prikazuje.

8. WEB DODACI I PRISTUP DRUŠTVENIM MREŽAMA

Na našoj internet stranici omogućavamo korišćenje YouTube priključka (rukovalac je YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, SAD). YouTube-om upravlja Google. U slučaju da posetite sadržaj na našoj internet stranici, koji sadrži priključak za YouTube, time je uspostavljena veza sa YouTube serverima, što znači da je YouTube upoznat sa vašom posjetom naše internet stranice.
Više o postupanju sa podacima korisnika YouTube-a možete pročitati na njihovoj internet stranici.
Datalab u svom radu koristi i društvene mreže, kao što su Facebook i LinkedIn. I Facebook i LinkedIn funkcionišu u skladu sa svojim uslovima korišćenja i politikama, koje određuju postupanje ličnim podacima njihovih korisnika. Korisnike upozoravamo da su za bilo kakve objave na društvenim mrežama odgovorni sami i da je svaki korisnik dužan da bilo kakva pitanja odn. ostvarivanje prava uputi na određenu društvenu mrežu.
Datalab ne preuzima bilo kakvu odgovornost, povezanu sa aktivnostima na društvenim mrežama.

9. PRAVA POJEDINACA

U pogledu obrade ličnih podataka imate sljedeća prava, koja su opisana ispod:

 • 9.1.Pristup ličnim podacima: od Datalaba možete da zahtjevate informaciju o tome, da li
  obrađuje lične podatke o vama, u slučaju da je to tako, možete da zahtjevate pristup
  ličnim podacima i informacije o obradi (koje podatke obrađujemo i odakle ti podaci
  vode poreklo).
 • 9.2.Ispravka ličnih podataka: od Datalaba možete da zahtjevate da ispravi odnosno dopuni nepotpune odnosno netačne podatke, koje obrađujemo o vama.
 • 9.3.Ograničenje obrade ličnih podataka: od Datalaba možete da zahtjevate
  ograničavanje obrade svojih ličnih podataka (kad je npr. u toku provera tačnosti odnosno
  potpunosti vaših ličnih podataka).
 • 9.4.Brisanje ličnih podataka: od Datalaba možete da zahtjevate, da vaše lične podatke
  obrišemo (ne možemo da obrišemo one lične podatke, koje vodimo zbog zakonskih
  zahtjeva ili na osnovu ugovornog odnosa).
 • 9.5.Izvod ličnih podataka: od Datalaba možete da zahtjevate, da vam vaše lične podatke,
  koje ste nam dostavili, dostavimo u strukturisanom, opšte korišćenom i mašinski
  čitljivom obliku.
 • 9.6.Povlačenje pristanka: u bilo kom trenutku imate pravo da povučete pristanak u
  pogledu korišćenja vaših ličnih podataka koje prikupljamo i obrađujemo na osnovu
  pristanka. Pristanak se može povući na bilo koji način, određen u Poglavlju 2 ove
  Politike. Povlačenje pristanka ne povlači bilo kakve negativne posljedice, ali je moguće
  da vam Datalab, zbog povlačenja, više neće moći obezbjediti određene usluge.
 • 9.7.Prigovor na obradu ličnih podataka: imate pravo da podnesete prigovor na obradu
  vaših ličnih podataka, kad se radi o obradi za svrhe neposredne prodaje odnosno o
  dostavljanju vaših ličnih podataka trećim licima za svrhe neposredne prodaje. Takođe
  možete podneti prigovor na obradu, kad vaše podatke koristimo za svrhe
  neposredne prodaje korišćenjem prilagođenih odnosno individualnih ponuda
  („profilisanje“). Prigovor možete podneti na bilo koji način, određen u Poglavlju 2 ove
  Politike.

Sva prava možete koristiti tako, što ćete nas kontaktirati putem bilo kog kanala, koji je određen u
Poglavlju 2 ove Politike. Takođe su vam ti kontakti na raspolaganju u slučaju, ako su vam u pogledu vaših prava potrebne bilo kakve dodatne informacije.
Imate pravo na podnošenje žalbe na nas povjereniku za informacije, koji je nadležni nadzorni organ za zaštitu ličnih podataka.
U Datalabu vodimo računa o ažurnosti i sveobuhvatnosti ličnih podataka koje obrađujemo. Molimo vas da nas o svakoj promeni vaših ličnih podataka što prije obavjestite na info@datalab.co.me ili 020 21 21 21. U najkraćem mogućem roku ćemo se pobrinuti za ispravku odnosno dopunu vaših ličnih podataka.

Datalab zadržava pravo da u slučaju ostvarivanja bilo kog prava iz ovog poglavlja, od vas zahtjeva
određene lične podatke (kao npr. ime, prezime, adresu elektronske pošte), za svrhe identifikacije
pojedinca.

10. KONAČNE ODLUKE

Datalab može promjeniti ovu Politiku. U slučaju promjena unaprijed ćemo Vas obavijestiti. Smatrate se da se slažete s novom verzijom ove Politike, u slučaju da nakon što nova verzija ove Politike stupi na snagu, nastavite koristiti našu web stranicu i druge usluge definisane ovom Politikom.

Potrebno vam je više informacija?

Pozovite nas ili nam pošaljite e-mail. Sa zadovoljstvom ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja.