Osnovne funkcinalnosti sistema PANTHEON Enterprise (SE, ME)

Širok spektar funkcionalnosti omogućava, da sistem Pantheon Enterprise koriste svi u preduzeću, od rukovodstva do nabavke i računovodstva. Korisnici takođe mogu da kontaktiraju podršku, koja je dostupna u svakom trenutku u obliku besplatnih pisanih/video materijala i plative direktne pomoći.
Blagajna
Blagajna
Pri prodaji ili pružanju usluga je praktično neizostavna funkcija Blagajna. Omogućava izdavanje računa za konačne korisnike na osnovu šifarnika kupaca, artikala i zaliha.

Možete koristiti predefinisane ispise za račune i na taj način svaki račun napraviti po sopstvenim željama. Jednostavnom upotrebom ručnih terminala i čitača bar kodova vrijeme za izradu dokumenata se bitno smanjuje. Dakle, Vaši kupci mogu veoma brzo obaviti svoju kupovinu.

Prednosti
Elektronsko i on-line poslovanje
Elektronsko i on-line poslovanje
Korisnici PANTHEON-a koriste sve prednosti, koji nudi elektronsko poslovanje – na raspolaganju su svi oblici poslovanja sa računovodstvenim servisima, drugim poslovnim subjektima.. Ovakvo poslovanje je brzo i efikasno, prije svega predstavlja manji trošak korisniku.
Elektronsko poslovanje je integrisan u poslovno-informacioni sistem i na dohvatu je jednim klikom. Korisnik na primjer napravi predračun, izabere i klikne na »izvoz u PDF«, zatim ga pošalje svom kupcu/klijentu.

Vrlo jednostavno je i elektronsko slanje obrazaca državi (PDV, IOOPPD itd).
U posljednjih nekoliko godina jako brzo raste popularnost on line prodavnica i ostalih usluga. Čak i za ovakve djelatnosti PANTHEON je odličan izbor – brojna partnerska preduzeća nude vlastite ili zakupljene on line tehnologije, kojom nadograđuju poslovno-informacioni sistem. Dokaz za dobar rad su brojna preduzeća, koja već uveliko koriste PANTHEON za BACK-END program u svojim on line prodavnicama, apotekama itd.

Sadržaj
Skladište, zaliha, carina
Skladište, zaliha, carina
PANTHEON PANTHEON podržava sve ključne procese u skladištima i omogućava potpuni pregled nad vašom robom. Pregled zaliha i narudžbina je brz i jednostavan, vrsta automatizovanih postupaka brine za optimalno stanje robe i zalihe.

PANTHEON takođe podržava i ostale procese u preduzeću, skladište je povezano sa drugim odjeljenjima u preduzeću (npr. prodaju, proizvodnju, knjigovodstvo, itd.).

Sadržaj
Carina

PANTHEON omogućava cjelokupno carinsko poslovanje. Podržana su carinska skladišta tipa D i za njih potrebne evidencije. Kao i drugi moduli, tako i modul carinskih skladišta radi na principu vrsta dokumentata. Tako imamo jedinstvenu podršku za više carinskih skladišta i za proizvoljan broj različitih zakonski dozvoljenih prometa na njima

Osnovni princip modula carinskog skladišta  je je obezbjeđivanje prijema i izdavanja po dokumentima. Koristimo pojednostavljen ili proširen model, u zavisnosti od potreba koje ima preduzeće.

 

Kod pojednostavljenog modela pratimo samo prijeme i izdavanja po JCI-ma. Tu važi princip, da za svako izdavanje iz carinskog skladišta napravimo odgovarajuću carinsku prijavu, tako da možemo robu iz carinskog skladišta da pustimo u slobodan promet ili da je izvezemo. Prošireni model predstavlja podršku za nedjeljno ili mjesečno carinjenje. U tom slučaju na jednu carinsku prijavu uvrstimo više izdavanja odnosno knjigovodstvenih upisa.

Pored toga, program sadrži podršku za sopstveno carinsko skladište i deklarisanje, uključujući i oblikovanje ispis JCI-a. Podržana je i funkcija uvoznog deklarisanja i pojednostavljeno deklarisanje uvoza i izvoza.

Osim navedenog, program sadrži i veliki broj analiza i obračuna, kojim pratimo robu u carinskim skladištima.

Sadržaj
Obračun PDV
Obračun DDV

PANTHEON omogućava praćenje poreskih evidencija u skladu sa važećim zakonodavstvom.

Poreske knjige se u programu oblikuju automatski na osnovu podataka, koje smo prethodno unijeli u modul Roba. Podaci se u poreske evidencije odgovarajuće uvrštavaju gledajući na izabranu poresku stopu i način nabavke odn. prodaje, time mislimo na domaću odnosno stranu nabavku ili na prodaju krajnjim kupcima… U knjige računa spadaju: knjige izdatih računa i primljenih avansa za domaća izdavanja i knjige primljenih računa i datih avansa za domaće nabavke i izvoz

Poreske knjige možemo za potrebe različitih analiza i kontrola ispisati i za razdoblje, koje je različito od poreskog, npr. za jednu nedelju, za pojedinog partnera, odjeljenje …

I obračun PDV-a (PDV) se u programu oblikuje automatski. Možemo ga ispisati neposredno iz programa. Tako oblikovana poreska prijava se u programu proknjiži automatski.

I obračun PDV-a (PDV) se u programu oblikuje automatski. Možemo ga ispisati neposredno iz programa ili izvozimo u sistem ePorezi. Kada obračun PDV pošaljemo poreskoj upravi, u program zatvaramo poreski period, što znači, da za taj period ispravke u programu više nisu moguće. Tako oblikovana poreska prijava se u programu proknjiži automatski.

Sadržaj
Osnovna sredstva
Osnovna sredstva

U Osnovna sredstva evidentiramo poslovne događaje u vezi sa pridobijanjem, upotrebom i otuđivanjem osnovnih sredstava.

Registar osnovnih sredstava sadrži podatke o pojedinom osnovnom sredstvu, njegovom aktiviranju i svim promjenama do otuđenja. Istorija promjena je uvijek dostupna.

Značajna je evidencija vrijednosnih promjena osnovnog sredstva, koja pored obračuna amortizacije može da sadrži i promjene zbog jačanja ili slabljenja vrijednosti osnovnog sredstva.

Na osnovnom sredstvu pratimo promjene lokacija u vezi sa podacima o poslovnim subjektima i promjene zaduženja u vezi sa podacima o zaposlenima. Za osnovna sredstva, koja su i istovremeno i sredstva za rad, možemo voditi evidenciju zaduženja i razduženja.

Obračun amortizacije izvodimo za izabrana osnovna sredstva ili za sva, a sa potvrdom obračuna podaci se zavedu i u registar. Program obračunava amortizaciju vodeći računa o promjenama zbog jačanja ili slabljenja vrijednosti osnovnog sredstva.

Knjiženje svih događaja (promjena i obračuna amortizacije) u glavnoj knjizi teče automatski, po kontima podešenim u šifarniku amortizacijskih grupa odn. registru osnovnih sredstava i sitnog inventara. Možemo knjižiti uvažavajući ili ne odjeljenja i nosioce troškova.

Traženje po registru osnovnih sredstava je brzo i pregledno, kako je omogućeno traženje po više kriterijuma. Inventar osnovnih sredstava još olakšava integracija programa sa čitačima bar kodova. Program omogućava i automatski prenos nabavke osnovnih sredstava i sitnog inventara iz dokumenta prijema u registar osnovnih sredstava i registar sitnog inventara.

Sadržaj
Obračun plata
Obračun plač

Obračun plata u sistemu PANTHEON odlikuje izuzetna prilagodljivost, što omogućava obračun za različite tipove preduzeća, radnih odnosa, osnovnih i dodatnih isplata.

Kao drugu odliku, istakli bi jednostavno obračunavanje plata i jednokratan unos podataka, nakon pripreme postavki za prvi obračun. Podatke za plate program preuzima iz personalne mape radnika i šifarnika radnih mjesta, i iz drugih pripadajućih šifarnika. PANTHEON automatski prenosi i podatke o odsutnosti sa posla, kao i prisutnosti na poslu, kreditima, sindikalnim članarinama sa odgovarajućim vrstama zarada.

U sklopu obračuna plata, na raspolaganju imamo sve zakonski propisane obrasce (IOPPD, OPP ND, RAD – 1 mjesečni, RAD – 1 kumulativni, , M-4, i dr) i veliki broj drugih izvještaja, koji nam prikazuju rekapitulacije doprinosa, zarada, obračuna, kredita, šifri naloga za plaćanje, godišnji karton zaposlenog, karton radnika s osiguranim stažem s povećanjem …

Program nam omogućava kreiranje naloga za plaćanja neposredno iz forme, u kojoj smo pripremili i obračunali plate. Isto je i sa knjiženjima, jer nam plate automatski knjiži u glavnu knjigu.

Zaštita ličnih podataka je osigurana, jer pristup do povjerljivih podataka možete zatvoriti autorizacijskim mehanizmom.

Sadržaj
Jednostavna proizvodnja
Enostavna proizvodnja

Modul Jednostavna proizvodnja podržava sve procese jednostavne proizvodnje. Centar proizvodnje su sastavnice, na kojima imate sve podatke o materijalima i operacijama, kao i radni nalozi, pomoću kojih se vrši izdavanje materijala i prijem proizvoda. Rad vam takođe pojednostavljuje uvođenje serijskih brojeva, čime je omogućeno detaljno praćenje proizvoda.

PANTHEON je odličan izbor kako za serijsku proizvodnju tako i za proizvodnju po narudžbini. Alat u programu omogućava kreiranje radnih naloga na osnovu različitih kriterijuma, pored toga, program vrši kontrolu, čime je onemogućen višestruki prenos određenih narudžbina u radni nalog. Pri obradi i izradi radnih naloga broj dokumenta kupca ima funkciju veznog dokumenta, koji omogućava, da u svakom trenutku vidite status i stepen realizacije narudžbine.

Sadržaj
Narudžbine kupaca i dobavljača

Naročila kupcev in dobaviteljem

U modulu Narudžbine možemo pratiti primljene narudžbine, ponude ili predračune kupcima i date narudžbine, trebovanja ili primljene predračune dobavljača. Narudžbine su opremljene statusima, tako da možemo da ih pratimo kroz cjelokupan životni ciklus.

Otpremna lista pojednostavljuje rad u većim skladištima, istovremeno ima mogućnost »čvrste rezervacije« – dodjeljivanje robe tačno određenom kupcu. CRM mehanizmi nam omogućavaju tekući pristup do svih dokumentacija, povezanih sa kupcima.

Narudžbine mogu biti i osnova za fakturisanje i izdavanje robe i za radne naloge za proizvodnju. Priručnim i jednostavnim funkcijama možemo iz narudžbina kupaca ili dobavljača jednostavno i bez ponovnog unosa podataka da izradimo račun za prijem ili račun za izdavanje robe, a iz narudžbine kupaca možemo da izradimo i radni nalog za proizvodnju

Na osnovu signalne (minimalne ili optimalne) zalihe ili narudžbine kupaca, program uvažavajući rok isporuke,automatski generiše odgovarajuće narudžbine dobavljačima. Veoma koristan je i pregled izdavanja, jer za svaku poziciju narudžbine vidimo dinamiku nabavke. Vođenje narudžbina kupaca možemo da povežemo sa internet trgovinom B2B ili B2C

Sadržaj
Blagaja
Izdaja in prejem računov

PANTHEON omogućava prijem i izdavanje i računa, međuskladišne prenose, materijalno knjigovodstvo i praćenje zaliha, za potrebe maloprodaje ove funkcionalnosti se povezuju sa POS blagajnom.

Glavne prednosti prilikom prijema i izdavanja računa su mogućnosti, koje PANTHEON nudi svojim korisnicima. Jasno je da je podržana itekako zahtjevna trgovina ili proizvodna organizacija – informacije o robnim tokovima su toliko precizne, da ih možemo pratiti čak do pojedine jedinice.

Potpuno prilagodljiv mehanizam praćenja pojedinog komada, kao i mogućnost šifriranja sa serijskim brojevima podržava i najstrožije standarde sljedljivosti. U programu je moguće oblikovati dokumente promjene cijena. Isti se mogu oblikovati ručno za pojedine proizvode, grupno ili neposredno iz samih dokumenata prijema i izdavanja. PANTHEON omogućava i periodično fakturisanje, u programu postavimo, šta i kome želimo obračunati u redovnim vremenskim intervalima (npr. najamninu ili pretplatu), a program se pobrine za generisanje računa.

Praćenje nosioca troškova omogućava povezivanje primljenih i izdatih računa, putnih naloga, plata, neposrednih troškova … To je idealan alat za inžinjering preduzeća, i organizacije sa ABC-metodologijom praćenja troškova, jer svaki posao sadrži svoj mikrobilans.

U programu je omogućen i cjelovit pregled nad dokumentom, što bitno doprinosi produktivnosti korisnika pri radu sa programskim paketom. U svakom dokumentu vidimo sve dokumente i druge zapise, koji se nadovezuju na izabrani dokument. Brojni obračuni izdatih i primljenih računa, materijalnih prometa i pregledi zaliha nam omogućavaju raznovrsna poređenja podataka i analize, koje su nužno potrebne u svakodnevnom poslovanju.Na ovom mjestu automatski pratimo i evidencije PDV.

Sadržaj
Putni nalozi
Potni nalogi

Putni nalozi nam omogućavaju praćenje putovanja (kao i kružnih), na kojima su nastali troškovi u više valuta. Isplatu možemo da vršimo neposredno iz putnog naloga na različite načine (blagajnički izdatak, nalog za plaćanje, plate …).

Na raspolaganju su nam izvještaji, od samog putnog naloga do obračuna (ne)isplaćenih putnih naloga. Kao u obračunu plata, tako i u putnim nalozima korisniku je omogućeno automatsko knjiženje.

Sadržaj
Računovodstvo
Računovodstvo

PANTHEON računovodstvo  podržava glavnu knjigu sa saldakontima i omogućava automatsko i ručno knjiženje dokumenata. Većina knjiženja se oblikuje automatski po predefinisanim predlošcima. Pomoćne knjige su potpuno integrisane u glavnu knjigu, bez duplog unosa podataka. Knjiženje dodatno olakšava korišćenje ključeva za raspodjelu nakon predhodno podešenih predloga.

U program je uključen i osnovni kontni plan, koji je moguće dopunjavati i mijenjati, kao i predefinisani predlošci za automatsko knjiženje.

U meniju »Bilansi«, možemo  pripremiti različite vrste ispisa Bilansa stanja za različite periode, odjeljenja, i nosioce troškova kao i poređenja perioda, u domaćoj i stranoj valuti.

Često se koriste i »Kontrolni ispisi« automatskih knjiženja i neizravnatih naloga za knjiženje. Program podržava zatvaranje klasa 5 i 6 po odjeljenjima i nosiocima troškova i automatsku pripremu naloga za knjiženje u glavnu knjigu. U meniju »Zaključak godine« se na taj način automatski oblikuje nalog za knjiženje zaključka godine i otvaranja.

Na raspolaganju su takođe konsolidovani računovodstveni podaci, koji nude podršku konsolidaciji računovodstvenih podataka u rač. izvještajima. Grupni računovodstveni izvještaji su sastavljeni na osnovu pojedinačnih računovodstvenih izvještaja povezanih preduzeća sa odgovarajućim konsolidacijskim ispravkama, koje nisu predmet knjiženja u računovodstvenim povezanim preduzećima. Konsolidacija se pripremi tako da preduzeće sa posebnim dozvolama od izabranih zavisnih preduzeća prikupi knjiženja, koja datumski odgovaraju kriterijumu za pripremu konsolidranog računovodstvenog izvještaja. PANTHEON-u.

Sadržaj
Servis
Servis

Servisne funkcionalnosti su namijenjene preduzećima, koja u okviru svog poslovanja obavljaju i servisnu djelatnost ili za prodate proizvode daju garanciju

Za Servis je karakteristično da prometi prijema i izdavanja moraju biti izravnati. Koliko komada smo primili, toliko moramo i izdati, zamijeniti sa drugim ili zatvoriti s izdatim, odn. primljenim odobrenjima i obrnuto. Zato je za servisnu djelatnost zadato Skladište reklamacija, na kojem zalihu vodimo količinski i vrijednosno

Za praćenje reklamacija kupaca imamo u programu na raspolaganju i Servisni nalog, gdje na jednom mjestu u servis preuzimamo reklamiranu robu, nakon ispravke je izdajemo nazad, zamjenimo sa drugim proizvodom ili zatvorimo s odobrenjem. Kod prijema reklamiranih proizvoda u servis program provjerava da li je kupac stvarno kupio neki proizvod kod nas, sa kojim dokumentom i da li je proizvod još u garanciji. Pritom imamo, u pogledu na to da li su artikli još u garanciji ili ne, u programu mogućnost obračunljivog ili neobračunljivog povraćaja reklamiranih proizvoda kupcu

Praćenje reklamacija dobavljačima, dakle proizvoda, koje pošaljemo dobavljačima nazad u reklamaciju, odvija se preko dokumenata izdavanja reklamiranih proizvoda dobavljaču, koje zatim zaprimamo nazad prijemom, odn. u slučaju primljenog odobrenja od strane dobavljača reklamaciju zatvorimo.

Pregled otvorenih, odn. zatvorenih reklamacijskih zahtjeva, kako kupaca, tako i dobavljača, i njihov sadržaj možemo naći u obračunu modula Servis.

Sadržaj
Kadrovska evidencija
Kadrovska evidenca

Posebna pažnja je u PANTHEON™-u posvećena ljudskim resursima, koji su često u poslovnoj informatici zapostavljeno područje. Jezgro predstavlja personalna mapa radnika. U njoj vodimo različite evidencije o radnicima rezidentima ili nerezidentima, koji mogu da imaju različite oblike zaposlenja: stalno zaposleni, honorarno, autorski honorar ili dr.

Za svakog radnika sastavljamo personalnu mapu u kojoj unosimo lične podatke, zatim podatke o članovima porodice, evidenciju radnog staža, gradimo kretanje radnika po radnim mjestima u preduzeću, kao i podatke o radnom stažu. Tu su i podaci o odmoru i korišćenju odmora, kao i evidencija odsutnosti radnika. Takođe, možemo da vodimo evidenciju zdravstvenih pregleda radnika, obavljenih kurseva i obuka.

U modulu Kadrovi poseban dio predstavljaju podaci o plati radnika, članstvu u sindikatima, radno vrijeme zaposlenog … …, koje kasnije koristimo svuda u programu.

U svrhu zapošljavanja postoji modul, koji omogućava praćenje raspisanih konkursa za radna mjesta. Na tim raspisima se prijavljuju kandidati, koji mogu ostati u našoj bazi i za sljedeći raspisani konkurs. Na osnovu obavljenog razgovora pravimo procjenu i izaberemo odgovarajućeg kandidata. Nakon toga, ti podaci se jednostavno prenesu u personalnu mapu

Za sigurnost podataka obezbijeđen je mehanizam autorizacija.

Sadržaj

Pozovite 020 223 131

Pozovite naše konsultante i zajedno ćete izabrati pravo rješenje za optimizaciju poslovnih procesa u vašem preduzeću!

info@datalab.co.me